Jak nakupovat umělecká díla současných autorů?

Tipy pro začínající sběratele umění

Jakub Choma, Continual Interruption (eggshell mind), 2017, mixed media, 170 x 85 x 35 cm, www.polanskygallery.com

Přemýšlíte o koupi prvního uměleckého díla? Chcete, aby se vám líbilo a pasovalo do interiéru vašeho domova, ale zároveň, aby bylo kvalitní a ideálně, aby udrželo svoji hodnotu i do budoucna?

Art Tip #2 – Zvolte si svůj cíl

Nákup jednotlivého díla nebo vytváření sbírky

Před nákupem uměleckého díla si nejprve dobře rozmyslete, kam cílíte. Zda zůstanete u tohoto ojedinělého nákupu nebo máte v úmyslu postupem času založit celou soukromou sbírku. Je také vhodné popřemýšlet nad tím, jestli bude cílem sbírky (v ideálním případně) také zhodnocení vložených finančních prostředků, případně její zachování pro další generaci.

Stejně tak se nabízí otázka, zda bude taková sbírka propojená jednotícím prvkem (např. autory z určité skupiny, obdobím, případně tématem) nebo se bude jednat spíše o soubor uměleckých děl osobní preference. Na tuto otázku nebude z počátku snadné nalézt odpověď, prvotní nákupy bývají intuitivní. Vytváření sbírky je dlouhodobý proces, během něhož je dobré si tyto otázky průběžně pokládat a tříbit.

Kde nakoupit umělecké dílo

Při nákupu uměleckých děl rozlišujeme, zda je dílo na trhu nabízeno poprvé – jde zejména o současné umění a díla žijících autorů, takovému trhu říkáme trh primární. Pokud však již bylo dílo na trh uvedeno, prodáno a na trhu s uměním se tedy pohybuje již delší dobu, hovoříme o trhu sekundárním, případně „přeprodeji“.

Nákup díla žijícího autora v galerii

Dílo od současného (žijícího) autora lze nejčastěji koupit prostřednictvím galerií. Galerie tradičně plní několik rolí. První z nich je, že nabízí prodej uměleckých děl, která je možné si v galerii prohlédnout, případně jsou v galerii přímo vystavena. Galerie také ve většině případů organizuje výstavy uměleckých děl, která nabízí, případně výstavy děl jednotlivých umělců, jež zastupuje.

Galerie často nabízí prodej uměleckých děl příslušného autora na základě komisionářské smlouvy. Na základě této smlouvy se galerie autorovi zavazuje, že pro něj zařídí prodej uměleckých děl vlastním jménem, ale na účet autora. Za to jí náleží od autora úplata. Galerie se na základě této smlouvy nestává vlastníkem děl, těmi je stále umělec nebo jejich vlastník, avšak galerie je v rámci nepřímého zastoupení na základě komisionářské smlouvy oprávněna za autora díla nabízet k prodeji a uzavřít příslušnou kupní smlouvu.

Prakticky to znamená, že kupní smlouvu uzavírá se zájemcem jakožto kupujícím galerie jakožto prodávající přímo, avšak na účet autora. V hlavičce smlouvy (resp. na faktuře) týkající se prodeje uměleckého díla je tedy uvedena galerie, nikoliv autor nebo případný vlastník díla (u přeprodeje). Přestože komisionářská smlouva může mít formu ústní, lze jen doporučit, aby byla uzavřena mezi galerií a autorem písemně.

Galerie může nabízet prodej děl určitého autora „exkluzivně“, v rámci daného trhu je tedy možné díla zakoupit jen prostřednictvím uvedené galerie. Děje se tak zejména v případech, kdy uvedená galerie podporuje daného umělce a je orientovaná na „růst“ umělce a jeho propagaci. Tyto galerie pak exkluzivně zastupují několik autorů. Pokud galerie umělce takto exkluzivně nezastupuje, umělec může prodat své dílo v jiné galerii, prostřednictvím aukční síně nebo i napřímo.

U koupě uměleckého díla mladších autorů je třeba před koupí díla vyhodnotit otázku vývoje budoucí ceny takového díla a otázku budoucího vývoje zájmu o daného autora a jeho tvorbu. Odměnou však může být dobrý pocit z uměleckého růstu daného autora a případně též zajímavé zhodnocení dobře vybraného díla v čase. U mladších autorů je proto žádoucí jejich spolupráce s renomovanou galerií, která určitém způsobem formuje jejich další profesní růst.

Některé galerie fungují rovněž jako obchodníci s uměním, v takovém případě mohou vyhlédnutá díla zakoupit, dále je držet a následně výhodněji prodat.

Nákup díla žijícího autora od jiného sběratele nebo obchodníka s uměním

Další možností je koupě díla na sekundárním trhu prostřednictvím přímého prodeje od sběratele/jiného vlastníka díla nebo obchodníka s uměním. Tato alternativa je však pro začínajícího sběratele obvykle obtížnější, protože mu může chybět potřebná orientace na uměleckém trhu i schopnost vyhodnotit kvalitu díla, potenciál umělce a nabízenou cenu.

Potvrzení autora o pravosti díla (certifikát pravosti)

Výhodou nákupu uměleckého díla od žijícího autora je především to, že autor může pravost díla sám potvrdit a vystavit certifikát pravosti. Certifikát pravosti je písemný dokument vystavený a podepsaný autorem díla. V něm autor potvrzuje dílo za jím vytvořené (tj. původní a pravé). Certifikát by měl obsahovat nejméně vyobrazení díla (fotografii), a jeho specifikaci, zejména uvedení jména autora, jeho další identifikaci, rozměry díla, rok vytvoření, materiál, na němž je dílo provedeno, techniku, apod. Certifikát by měl být rovněž datovaný.

Certifikáty, faktury a smlouvy týkající se prodeje uměleckých děl je vhodné řádně archivovat pro účely prokázání jejich původu v případně budoucího prodeje uměleckého díla.


Daniela Kozáková se řadu let věnuje právním tématům týkajícím se nákupu uměleckých děl a správy sbírky.

Přečtěte si 1. díl seriálu Art & Investment:

Jak sbírat a nakupovat umění?

 

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU