Architektura a navrhování staveb

Analýza krizového trhu I

Budou mít architekti letos nějakou práci? Co bude, až karantény poleví? První ze ZOOM analýz  o vývoji trhu v oblasti architektury. Dnes na téma, jak se bude vyvíjet trh architektonického navrhování. Jak se promítne situace na stavebním trhu do praxe českých architektů a jak se změní trh v nejbližších dvou letech?

Úvodem

Ve slavné knize (a filmu) Kmotr se pro stav války používá termín ‚zalehnout na matrace‚.
Označuje nikoliv stav povalování, ale zvýšené aktivity, pozornosti a bdělosti. Dnes nejsme ve válce, i když to tak chvílemi vypadá. Jsme na začátku období, které bude vyžadovat aktivní marketing, sílu a odhodlání. Změní se celé segmenty pracovních činností a přeskupí se ekonomika. Některé obory se promění. Výrazně vzroste význam online technologií i schopností pružně reagovat na výkyvy, které s sebou přináší situace dosud nepoznaných změn.

Je konec března 2020 a zatím jsme všichni zalehli na matrace. A čekáme, co bude… Je jasné, že se nás všech nový stav ekonomiky dotkne. Proto jsme využili čas ‚na matracích‘ a pokusili se z dostupných dat a také na základě našich zkušeností predikovat, jak se budou vyvíjet specifické trhy služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Jak se změní oblast B2B? Analyzujeme, jakými změnami projde česká architektura: nikoliv z hlediska stylu nebo výrazu. Soustředili jsme se ekonomické souvislosti a na komparaci vývoje stavebního a developerského trhu ve vazbě na architekturu a navrhování staveb. Architektura je velmi komplexní a zároveň kreativní činnost, kterou ekonomická krize a přicházející útlum na straně poptávky bezesporu zasáhne. V ZOOM analýze se pokusíme predikovat:

 • Jaké segmenty české architektury budou z makroekonomického hlediska nejvíce postižené?
 • Jak se promění relativně plný pracovní trh?
 • Jak bude v roce 2020 a 2021 fungovat trh nabídky a poptávky v oblasti architektury?
 • Jaká pozitiva současná krize české architektuře přinese?

„Zalehnout na matrace“ označuje nikoliv stav povalování, ale zvýšené aktivity, pozornosti a bdělosti.

Startujeme od zavřených úřadů

Aktuální situace na českém trhu architektonických kanceláří se významně proměnila 12. března 2020, kdy byl vyhlášen nařízením Vlády ČR na třicet dní nouzový stav, následovaný usnesením vlády o tři dny později o omezení volného pohybu obyvatel.

V týdnu od 16. do 24. března 2020 se bezprecedentně vyprázdnily české ulice a náměstí. Pro fotografy architektury nastal týden, který se zvláště v centrech historických měst nebude (doufejme) opakovat. Opatření přijatá z důvodu ohrožení zdraví obyvatel a výskytu koronaviru změnila náš pohled na historickou i moderní architekturu. Obrazně i doslova. Aktuálně se omezení dotkla výkonu profese architekta podobně jako jiných oblastí: změnily se možnosti výkonu podnikatelské činnosti, možnosti cestování a osobních schůzek a samozřejmě přibylo používání hygienických pomůcek.

Zpomalí se stavební úřady i architektonické soutěže

V řádu několika měsíců se architektům zkomplikuje a nejspíš i zpomalí chod stavebních úřadů a všechny navazující povolovací procesy. I když podle vyjádření České komory architektů…rady obcí a krajů mohou nadále jednat. Lze připustit účast zástupce formou dálkového připojení (online videokonference), takto přítomný člen orgánu může rovněž hlasovat. Zasedání zastupitelstev lze konat pouze výjimečně v případech, kdy je nutno jednat o záležitostech souvisejících s krizovou situací. Je tedy např. nutno počítat s odložením vydání územně plánovací dokumentace.“

Organizátorům vyhlášených architektonických soutěží pak Komora doporučuje „zvážit umožnění zasedání poroty, a to včetně hodnotícího zasedání, formou videokonference.“ Obojí v krátkodobém horizontu velmi zkomplikuje již běžící výstavbu a zpomalí řadu probíhajících územních nebo stavebních řízení. A v delším horizontu?

Protože máme řadu zkušeností s marketingem pro architektonická studia, stejně jako s každoroční přípravou Trend Reportu, komplexní analýzy českého nemovitostního trhu, zaZOOMovali jsme na oba segmenty a zkusili predikovat, jak se promění profese architekta v příštích dvou letech.

Záměrně jsme nepracovali s pojmy jako kreativita, originalita nebo autorský rukopis. Soustředili jsme se na dlouhodobá data, která máme o trhu nemovitostí a na znalosti fungování českého trhu architektury.

Srovnali jsme data z nemovitostního trhu se znalostí české architektury.

Profese architekta se promění

Jaký bude makroekonomický dopad současné přicházející krize na samotnou profesi architektů? Vzniklá světová pandemie přibrzdí vcelku dobře nastartovanou konjunkturu ve stavebnictví.

Majitelé nemovitostí, developeři a investoři tvoří páteřní síť celého realitního trhu. Pokud bychom tento rozsáhlý sektor destabilizovali, pak ohrožujeme celou naši ekonomiku, neboť výpadek příjmů státního rozpočtu by byl fatální. Pokud by opatření vlády trvala déle nežli minimální únosnou dobu, pak nebudou prostředky ani na tolik potřebnou zdravotní péči, o dopadech na celou společnost nemluvě,“ komentuje aktuální situaci v oblasti nemovitostí Ing. Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

A zcela logicky zmiňuje nutnost provázanost mezi stavebním trhem – developerským trhem a architekturou.
Ekonomické vztahy jsou provázané a jejich nerovnováha může způsobit kolaps. Pokud bychom finančně destabilizovali silné domácí hráče, pak zastavíme investiční trh, a to jak komerční, tak rezidenční. V krušných dobách před deseti lety to byli právě oni, kdo trh rozhýbali a investovali. Bez silných domácích a etablovaných zahraničních společností, ať již developerských či realitních, by realitní trh nadlouho zkolaboval,“ pokračuje Zdeňka Klapalová.

Architektura a rezidenční trh

V oblasti stavebního developmentu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí předpokládá i všeobecné zpomalení oproti tomu, jak transakce běžely ještě před pár týdny. Na trhu registruje celou řadu equity investorů, připravených rychle reagovat na jakékoli příznivé příležitosti k investicím. Tito zájemci trh určitě podrží. Stavby developerů zatím běží a projekty se připravují. „Velké a silné společnosti se snaží fungovat na 100 %. Objevují se možné otazníky kolem zahraničních dělníků, karantén a podobně. Stejně tak veřejné projekty pokračují. Tradičně se řeší problém se schvalovacími procesy a jejich termíny, což není nic, nač bychom u nás již (bohužel) nebyli zvyklí.

Změny na rezidenčním trhu se nejvýrazněji projevují u vlastníků bytů, určených ke krátkodobému pronájmu turistům. Část takových bytů proto již majitelé začali nabízet k dlouhodobým pronájmům, kterých je především v Praze akutní nedostatek. Co se týče prodejů, zde lze očekávat nějaké konkrétnější dopady spíš v dlouhodobém horizontu, nicméně určité zpomalení jistě nastane. Na druhou stranu současná situace zřejmě nabídne zajímavé možnosti investorům, neboť nemovitosti jsou i nadále bezpečným způsobem uložení peněz.

Byty určené doposud ke krátkodobým pronájmům rozšíří dosud pokřivený trh nájemního bydlení. Pro české architekty to žádný význam mít nebude.

Z hlediska architektonické práce není segment pronájmů a sdílené ekonomiky příliš relevantní. Až na výjimky v něm platí pravidlo „levně připravit a rychle pronajmout“. Takže ačkoliv je v Praze i dalších velkých městech několik desítek tisíc bytů na krátkodobý pronájem, pro práci českých architektů to není trh, nebo jen zcela zanedbatelný. Takže i když nyní velcí operátoři incomingového turismu stojí prakticky na nule, s českou architekturou tento segment nijak nezahýbá.

Gastronomie & architektura

Podobně jako v oblasti nemovitostí bude mít trh architektonických kanceláří (a sem počítáme i jednotlivce vykonávající profesi architekta) svou dynamiku: jsou segmenty, které ekonomické dopady pocítí téměř okamžitě.

Podobně jako u výše zmiňovaných krátkodobých pronájmů bytů, jedním z nich prvních segmentů, kdo spadl bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu v zemi, byl retail, oblast gastronomie a cestovního ruchu.

V praxi to jsou restaurační provozy, fast foody, kavárny a další stravovací zařízení, na která nouzový stav v zemi dopadl okamžitě. Pro řadu z nich se stane „stop stav“ během několika měsíců likvidačním a pochopitelně nebudou v nejbližších měsících pokračovat v expanzi. Nebude se stavět, nebude se rekonstruovat, fit-outy obchodních center nebo síťových restaurací a fast-foodů zůstanou tak, jak jsou. Dosud rostoucí trh cestovního ruchu a gastronomie se zpomalí a s ním i architektonická práce v této oblasti.

Porostou lokální restaurace, food řetězce naopak zpomalí expanzi. Architekti specializovaní na gastro provozy ve vazbě na to zpomalí svou produkci.

Hotely a ubytování

V cestovním ruchu lze v krátkodobém horizontu letošního léta a s výhledem do roku 2021 očekávat přesun poptávky „zpět“ do českých restaurací, hotelů a ubytovacích zařízení. Lidé budou výrazně méně cestovat do zahraničí, některé typické turistické regiony nejvíce postižené epidemií koronavidu, zmizí dočasně z mapy světového turismu.

Zajímavou výzvou pro českou architekturu bude podle našeho názoru skutečnost, že čeští turisté budou v nejbližších dvou sezónách vyhledávat tuzemskou dovolenou. To může být příležitost pro české architekty, jak „rychle“ přesunout svou práci: k interiérům, rekonstrukcím, stavebním úpravám, které nevyžadují složitý povolovací proces.

Je zřejmé, že poroste důraz na kvalitní lokální architekturu „s příběhem“. Ekonomicky silnější investoři využijí přesuny v rámci světového cestovního ruchu ve svůj prospěch: očekáváme nárůst v oblasti (již rostoucí) vinařské architektury, agroturistiky, zážitkové turistiky. Významný bude posun k „bezpečné“ rodinné turistice: pokud na to architektura dokáže rychle reagovat, lze očekávat rozvoj místních, menších hotelů, penzionů, farem a lokálních gastroprovozů. Síťové gastro koncepty podle nás pojedou v udržovacím režimu a mohutná expanze v rámci obchodních center v celé České republice zpomalí.

Globální řetězce budou svou expanzi spíše zpomalovat a místní značky a koncepty, pokud dokážou rychle reagovat, mohou výrazně uspět. Očekáváme vznik lokálních, menších hotelových nebo „cross-gastro-leisure“ řetězců v oblasti již zmíněné agroturistiky.

Poroste vinařská architektura, agroturistika a zážitkové koncepty. Jak na to bude reagovat česká architektura, je otázka.

Veřejné zakázky a architektura

Architektonickým studiím, která mají svůj byznys rovnoměrně rozvržený mezi „velké“ a „malé“ projekty, se v horizontu roku podaří pokles stavebního trhu ustát. Problémy naopak budou mít menší studia o několika lidech. Nejnáchylnější k výkyvům bude trh interiérových a veřejných zakázek, kde lze očekávat rychlý a výrazný pokles objemu zakázek v řádu desítek procent.
Je velmi pravděpodobné, že v souvislosti s plánovaným deficitem státního rozpočtu a přeskupením priorit jak na státní, tak městské úrovni, dojde i ke snížení počtu architektonických soutěží a veřejných zakázek v oblasti architektury. Stát, města i obce budou mít nyní jiné priority, než zušlechťovat veřejný prostor a stavět nové radnice, jako se to v poslední době povedlo v několika výjimečných počinech.

Je pravděpodobné, že stát a obce budou nyní vypisovat méně architektonických soutěží. Ubyde investic do veřejného prostoru.

Bydlení a architekti

Naopak více méně stabilní podle našeho názoru zůstane rezidenční sektor, kde investice do vlastního bydlení – zvlášť pokud je projekt již v běhu – může práci architektů zpomalit, nikoliv ale zastavit. Je pravděpodobné, že se posune fáze „rozhodnutí“, ale v dlouhodobém horizontu nečekáme velké výkyvy na rezidenčním trhu ve vztahu k novým architektonických projektům.

Segment vyšší střední a nejvyšší rezidenční výstavby nebude tak citelně zasažený poklesem trhu, protože na soukromé investory v této oblasti dolehne pokles ekonomiky později, nebo vůbec. Developerské projekty a architektonická práce na nich i díky pomalejšímu procesu přípravy nebudou na výkyv trhu reagovat tak bezprostředně, přesto lze očekávat – v intencích komentáře prezidentky ARTN – pokles výstavby.

Bydlet bude potřeba vždy: pravděpodobně zpomalí developerská výstavba, ale architekti budou mít nadále prostor u soukromých investic.

ZOOM: shrnutí

– Práce architektonických studií v České republice se stávající ekonomický propad v některých segmentech citelně dotkne. V některých sektorech, jako jsou návrhy interiérů a veřejných prostor, může jít o pokles objemu práce v nejbližších dvou letech o desítky procent.
Kancelářské projekty a rezidenční development v 2020-2021 zpomalí: s ním lze předpokládat i pokles architektonických návrhů v této oblasti.
Méně dotčena bude oblast bydlení a soukromých investic, zvláště ve vyšším a nejvyšším segmentu.
Pokles veřejných investic a architektonických soutěží bude způsobený jinými prioritami veřejných a municipálních segmentů.
– Vzniknou nové lokální koncepty, zvláště v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.
– Některá česká architektonická studia se přeorientují na jiný typ podnikání, nebo svou práci rozšíří o další obory.

Stáhnout  ZOOM analýzu

(pdf)


Autor
Radek Váňa, Ph.D. vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy. Od roku 1999 se aktivně pohybuje na poli české architektury a realitního trhu. Vedl a zakládal několik odborných architektonických a developerských časopisů. Pracoval a pracuje pro developerské společnosti, investiční skupiny i významná česká architektonická studia. Od roku 2009 vede marketingovou agenturu Idealab, která se specializuje na poradenství a marketing v oblasti architektury a nemovitostního trhu. www.idealab.cz

Další témata, která mohou být přínosem i s ohledem na tuto analýzu najdete zde. Například konkrétní návody pro:
Obsahový marketing
Budování online strategií
B2B marketing

Rubriku Marketing pro ARCHIZOOM.CZ připravují specialisté z týmu Idealab, kteří mají dlouholeté zkušenosti s marketingem, analýzami trhu, budováním značek a PR.

 

Podívejte se na další články z rubriky Business & architektura:

Čeští architekti v době přicházející krize I.

Marketing pro architekty I: Jak správně na LinkedIn

Jak na PR a marketing v architektuře

Pokud jste při čtení zaznamenali chybu nebo překlep, napište nám, prosím, na e-mail redakce@archizoom.cz.

 1. I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?|

 2. Thanks designed for sharing such a nice thought, article is fastidious, thats why i have read it completely|

 3. If you desire to increase your knowledge only keep visiting this web site and be updated with the most recent information posted here.|

 4. What’s up mates, pleasant post and nice urging commented at this place, I am actually enjoying by these.|

 5. Hello There. I discovered your blog the usage of msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your helpful information. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.|

 6. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!|

 7. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

 8. Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 9. Hear all, see all, say nowt, tak‘ all, keep all, gie nowt, and if tha ever does owt for nowt do it for thysen.
  https://spirifij375.net
  Speak softly and carry a big stick Link to proverb.
  Takes all sorts to make a world – It.
  Lightning never strikes twice in the same place.
  Youth is wasted on the young.
  Marry in haste, repent at leisure Link to proverb.
  Birds of a feather flock together Link to proverb.

 10. It’s an awesome piece of writing in favor of all the internet viewers; they will obtain benefit from it I am sure.|

 11. Furthermore, i believe that mesothelioma is a scarce form of most cancers that is normally found in individuals previously familiar with asbestos. Cancerous tissue form while in the mesothelium, which is a shielding lining that covers the vast majority of body’s internal organs. These cells ordinarily form in the lining on the lungs, belly, or the sac which encircles one’s heart. Thanks for sharing your ideas.

 12. One thing I would like to say is that car insurance termination is a feared experience and if you’re doing the right things as being a driver you’ll not get one. A number of people do are sent the notice that they are officially dumped by their insurance company and many have to scramble to get further insurance following a cancellation. Inexpensive auto insurance rates are often hard to get following a cancellation. Understanding the main reasons with regard to auto insurance cancelling can help motorists prevent sacrificing one of the most significant privileges accessible. Thanks for the tips shared by means of your blog.

 13. Thanks for your tips about this blog. Just one thing I would like to say is the fact purchasing consumer electronics items on the Internet is nothing new. In reality, in the past several years alone, the market for online consumer electronics has grown drastically. Today, you’ll find practically any specific electronic tool and devices on the Internet, including cameras and also camcorders to computer components and gaming consoles.

 14. You helped me a lot with this post. I love the subject and I hope you continue to write excellent articles like this.

 15. The CBD product absolutely helps with innumerable problems that taboo a people from living a totally life. I suffered from headaches and insomnia to go to two years. But I start a manner discernible and can safely foretell this Well supplied Spectrum CBD сapsules charge great. If anyone has not tried this wonderful set right because of all problems, I very recommend it! [url=https://euspheracbd.co.uk/products/premium-cbd-oil]Premium CBD Oil[/url] At least I began to sleep so soundly that every now I don’t get wind of the horn clock.

 16. Thank you for your post. I really enjoyed reading it, especially because it addressed my issue. It helped me a lot and I hope it will help others too.

 17. What i don’t understood is actually how you’re not really much more well-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 18. I obtain been using cbd in my regime to a protracted time. Because I have knowledge of it’s a tremendous scheme to improve my health. Well, gently swallow a batch of pills to rectify your condition. I impartial because it’s much more commodious [url=https://mjcbdd.com/top-10-best-cbd-stores-in-san-antonio-texas]cbd stores[/url]
  and you can become a dosage of profitable substances in this way. I assume you should struggle it too.

 19. One thing I’d really like to say is car insurance cancellations is a terrifying experience so if you’re doing the right things like a driver you may not get one. Many people do receive the notice that they are officially dropped by their particular insurance company they then have to fight to get further insurance after having a cancellation. Affordable auto insurance rates are often hard to get after having a cancellation. Understanding the main reasons pertaining to auto insurance cancelling can help drivers prevent burning off one of the most crucial privileges offered. Thanks for the tips shared through your blog.

 20. I have really noticed that credit restoration activity must be conducted with tactics. If not, you will probably find yourself destroying your position. In order to be successful in fixing your credit ranking you have to make sure that from this minute you pay any monthly costs promptly prior to their scheduled date. It really is significant because by not accomplishing that, all other activities that you will decide to try to improve your credit positioning will not be powerful. Thanks for giving your tips.

 21. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 22. Thanks for the recommendations on credit repair on this amazing blog. What I would advice people is to give up this mentality they will buy today and shell out later. Being a society we all tend to do that for many things. This includes trips, furniture, in addition to items we’d like. However, you need to separate your wants from the needs. When you are working to boost your credit score make some trade-offs. For example you possibly can shop online to economize or you can check out second hand shops instead of costly department stores intended for clothing.

 23. I?m no longer sure where you’re getting your information, however great topic. I needs to spend some time studying much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was searching for this information for my mission.

 24. As CBD becomes more and more conventional many people are knee-deep in the cannabis industry. But where do you buy CBD products? The CBD merchandise is expanding at the speed of light and as a issue it is ill-behaved to nourish track of all the options. There are profuse places where you can take Full Spectrum CBD Gummies products online and in store but they may not be the best choice. [url=https://bestpotdelivery.com/product-category/aaaa-weed/]aaaa weed delivery[/url]

 25. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.|

 26. Anyone who wants to try one’s hand at the highest quality [url=https://www.cornbreadhemp.com/collections/full-spectrum-cbd-oil]full spectrum cbd oil[/url] cbd products I announce to you to swat the lead the way to buying CBD gummies. This product is very close at hand to take and just undivided serving on be sufficiently for you to stand soul protected from underline all day. Currently cbd products are my favorites because they really work.

 27. Definitely imagine that which you said. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor to keep in mind of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks think about issues that they just do not realize about. You managed to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing with no need side effect , people could take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 28. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 29. Just want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just great and i could suppose you are an expert in this subject. Well together with your permission let me to grasp your feed to stay updated with forthcoming post. Thank you a million and please carry on the gratifying work.

 30. I like the valuable information you supply on your articles. I?ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m reasonably certain I will be told plenty of new stuff right right here! Good luck for the next!

 31. Thanks for posting. I really enjoyed reading it, especially because it addressed my issue. It helped me a lot and I hope it will help others too.

 32. Thanks for your fascinating article. Other thing is that mesothelioma is generally the result of the inhalation of dust from asbestos, which is a cancer causing material. Its commonly observed among workers in the engineering industry who have long experience of asbestos. It can be caused by residing in asbestos protected buildings for an extended time of time, Genes plays a crucial role, and some persons are more vulnerable for the risk when compared with others.

 33. One thing I want to say is that before obtaining more pc memory, consider the machine within which it could be installed. If your machine is usually running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. The installation of more than this would simply constitute any waste. Be sure that one’s mother board can handle the upgrade amount, as well. Great blog post.

 34. Thank you for posting this. I really enjoyed reading it, especially because it addressed my question. It helped me a lot and I hope it will help others too.

 35. Another thing I’ve noticed is the fact for many people, less-than-perfect credit is the results of circumstances over and above their control. By way of example they may happen to be saddled by having an illness so that they have excessive bills going to collections. It may be due to a work loss or inability to work. Sometimes divorce proceedings can truly send the funds in the undesired direction. Thanks sharing your opinions on this web site.

 36. Hello! I suffer with unexceptionally been interested in wisdom more new products on the market. I recently start out that there is a cbd product that helps people with varied vigorousness problems. I hope this is firm and the CBD lubricator liking help me get onto once again my difficulty! If you also include something to work on, then be steady to evaluate it! Humane luck! [url=https://cbdforlife.us/products/cbd-foot-cream]cbd foot cream[/url]

 37. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 38. Definitely believe that that you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to remember of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about issues that they just don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side-effects , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 39. Thank you for your post. I liked reading it because it addressed my issue. It helped me a lot and I hope it will help others too.

 40. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in fact purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you change into experience, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely useful for me. Huge thumb up for this blog publish!

 41. I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 42. I have discovered that smart real estate agents all around you are Advertising. They are realizing that it’s more than just placing a poster in the front property. It’s really with regards to building human relationships with these vendors who someday will become customers. So, when you give your time and efforts to assisting these dealers go it alone — the „Law involving Reciprocity“ kicks in. Thanks for your blog post.

 43. I would love to add that if you do not currently have an insurance policy or perhaps you do not participate in any group insurance, chances are you’ll well reap the benefits of seeking aid from a health insurance agent. Self-employed or people having medical conditions typically seek the help of a health insurance brokerage service. Thanks for your short article.

 44. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 45. I feel that is one of the such a lot vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few common issues, The site style is perfect, the articles is in point of fact nice : D. Just right task, cheers

 46. I have recently started a blog, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 47. The blog was really great to read, I was interested in this topic, so I read it from bitshock. Thanks for sharing. I had to buy an outfit for winter a few days ago, so I bought this Princess Diana I’m a Luxury Sweater. Select which met my requirements and if you also want something for winter then this is a good wear.

 48. The following time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to learn, however I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 49. Thanks for your write-up. What I want to comment on is that when you are evaluating a good on the web electronics retail outlet, look for a internet site with total information on critical indicators such as the level of privacy statement, basic safety details, payment options, and other terms along with policies. Constantly take time to investigate the help in addition to FAQ sections to get a far better idea of how a shop will work, what they are capable of doing for you, and exactly how you can make use of the features.

 50. I am extremely inspired together with your writing skills and also with the layout in your weblog. Is this a paid theme or did you modify it your self? Either way stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a great blog like this one today..

 51. In these days of austerity in addition to relative anxiety about getting debt, a lot of people balk against the idea of utilizing a credit card to make acquisition of merchandise or pay for any gift giving occasion, preferring, instead only to rely on this tried and trusted approach to making repayment – cash. However, if you possess the cash there to make the purchase in full, then, paradoxically, this is the best time to be able to use the cards for several motives.

 52. It?s actually a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 53. Thanks for your submission. Another factor is that just being a photographer involves not only difficulties in taking award-winning photographs but additionally hardships in acquiring the best digital camera suited to your requirements and most especially hardships in maintaining the caliber of your camera. This is certainly very real and obvious for those photography lovers that are straight into capturing the particular nature’s engaging scenes — the mountains, the particular forests, the wild or maybe the seas. Visiting these adventurous places undoubtedly requires a camera that can meet the wild’s nasty natural environment.

 54. The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, but I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can repair if you werent too busy looking for attention.

 55. I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 56. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks|

 57. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he the truth is bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you change into experience, would you thoughts updating your weblog with more details? It is extremely helpful for me. Large thumb up for this blog submit!

 58. Thanks for your submission. I would also love to say that the first thing you will need to accomplish is determine whether you really need repairing credit. To do that you need to get your hands on a replica of your credit history. That should really not be difficult, since government mandates that you are allowed to acquire one cost-free copy of your actual credit report per year. You just have to check with the right people. You can either read the website for that Federal Trade Commission and also contact one of the leading credit agencies specifically.

 59. I discovered your blog website on google and verify a couple of of your early posts. Proceed to maintain up the superb operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading extra from you afterward!?

 60. I?m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a weblog that?s each educative and entertaining, and let me let you know, you’ve gotten hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is one thing that not sufficient people are talking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 61. I am extremely inspired with your writing talents as well as with the layout to your blog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself? Either way stay up the excellent quality writing, it is uncommon to look a nice blog like this one nowadays..

 62. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 63. Along with everything which appears to be building inside this specific subject material, a significant percentage of viewpoints are generally rather refreshing. Even so, I am sorry, but I can not subscribe to your entire suggestion, all be it exhilarating none the less. It appears to us that your comments are actually not completely justified and in simple fact you are your self not really fully certain of your argument. In any event I did appreciate looking at it.

 64. I am extremely impressed together with your writing skills and also with the layout for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it your self? Either way stay up the excellent high quality writing, it?s uncommon to look a nice blog like this one today..

 65. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I could I wish to suggest you few attention-grabbing things or advice. Perhaps you can write subsequent articles relating to this article. I desire to learn even more issues approximately it!

 66. You actually make it appear really easy with your presentation but I to find this matter to be really something which I feel I might never understand. It seems too complicated and very huge for me. I am having a look ahead on your subsequent post, I will try to get the grasp of it!

 67. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 68. I have noticed that repairing credit activity ought to be conducted with techniques. If not, you will probably find yourself causing harm to your positioning. In order to realize your aspirations in fixing your credit history you have to ascertain that from this moment you pay all your monthly fees promptly before their scheduled date. It really is significant given that by definitely not accomplishing so, all other moves that you will choose to use to improve your credit rank will not be effective. Thanks for revealing your thoughts.

 69. I like the valuable information you provide for your articles. I?ll bookmark your weblog and check once more here regularly. I’m reasonably sure I will be told many new stuff right right here! Best of luck for the next!

 70. Great post! We are linking to this great content on our website. Keep up the great writing.

 71. Excellent blog right here! Additionally your site rather a lot up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 72. Hi there. I deem you’ve noticed that a raffle of assorted devices contain been invented suited for cigarette smoking. Iqos vape However they also came up with something intriguing repayment for cannabis smoking – it’s [url=https://everythingfor420.com/collections/bongs]bong[/url]
  In my opinion a woman of the foremost ways to fully encounter the eminence of cannabis and its repercussions on you. If you are a beginner and only want to strive smoking.

 73. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 74. Actually you don’t need to look for online pharmacies to take cbd products like cbd capsules or unguent nowadays. I think it’s charming agreeable to allot a clean company that resolve provide you with high-quality products like [url=https://discovercbd.com/collections/vape]cbd vape juice[/url]
  . You don’t even need a preparation in the direction of that so I don’t espy the heart in buying cbd at most in pharmacies since I think it’s bigger to rely on the companies that work specifically with cbd.

 75. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more on this subject, it may not be a taboo matter but usually folks don’t talk about such issues. To the next! Cheers.

 76. Hi there. I characterize as you’ve noticed that a quantity of assorted devices from been invented for cigarette smoking. Iqos vape However they also came up with something exciting repayment for cannabis smoking – it’s [url=https://everythingfor420.com/collections/bongs]bong[/url][url=https://everythingfor420.com/collections/bongs]bongs[/url][url=https://everythingfor420.com/collections/mini-bongs]mini bong[/url][url=https://everythingfor420.com/collections/dab-pens]dab pen[/url][url=https://everythingfor420.com/collections/dab-pens]dab pens[/url][url=https://everythingfor420.com/collections/cheap-bongs-under-50]cheap bongs[/url][url=https://everythingfor420.com]smoke shop[/url]
  In my opinion one of the foremost ways to fully adventure the status of cannabis and its thrust on you. If you are a beginner and only want to effort smoking.

 77. Hi there. I think you’ve noticed that a quantity of different devices have been invented allowing for regarding cigarette smoking. Iqos vape No matter what they also came up with something interesting with a view cannabis smoking – it’s bong In my opinion story of the foremost ways to fully face the eminence of cannabis and its modify on you. If you are a beginner and just after to strive smoking.

 78. Most cbd products have a certain impact on focal point and they do not only just soothe the ache and stress as numerous people effectiveness think. A few [url=https://euspheracbd.co.uk/blogs/news/cbd-oil-for-menopause]cbd oil for menopause[/url]
  have a undeniably healthy punch on the thought farm and since I urgency them every day I’ve noticed that my productivity has increased and my general well-being has improved. I assume if you’re willing to touch the same result – you assuredly have to seek it.

 79. Thanks a ton for your post. I’d really like to say that the tariff of car insurance varies greatly from one coverage to another, for the reason that there are so many different issues which give rise to the overall cost. For example, the model and make of the auto will have a tremendous bearing on the charge. A reliable outdated family vehicle will have a more economical premium than just a flashy sports car.

 80. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 81. obviously like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I?ll surely come again again.

 82. Hi there, You have done an incredible job. I?ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

 83. Most cbd products entertain a positive effectiveness on cynosure clear and they do not just soothe the longing and emphasis as multifarious people effectiveness think. A infrequent procure a undeniably healthy effectiveness on the leader farm and since I urgency them every day I’ve noticed that my productivity has increased and my shared well-being has improved. I think if you’re ready to retrieve the despite the fact sequel – you definitely bear to try it.

 84. Most cbd products secure a unqualified impact on focus and they do not just soothe the anxiety and stress as uncountable people puissance think. A few have a in reality beneficial effectiveness on the brain get someone all steamed and since I urgency them every light of day I’ve noticed that my productivity has increased and my inclusive well-being has improved. I think if you’re ready to manipulate the unchanged sequel – you categorically have to test it.

 85. One more thing I would like to state is that rather than trying to match all your online degree programs on days and nights that you finish off work (because most people are drained when they come home), try to get most of your instructional classes on the weekends and only a couple of courses for weekdays, even if it means taking some time away from your saturdays. This pays off because on the saturdays and sundays, you will be far more rested in addition to concentrated upon school work. Thanks a bunch for the different points I have acquired from your website.

 86. I’d also like to say that most people that find themselves without health insurance are usually students, self-employed and people who are unemployed. More than half of those uninsured are under the age of Thirty-five. They do not think they are looking for health insurance because they are young and also healthy. Its income is typically spent on houses, food, and also entertainment. A lot of people that do represent the working class either full or part-time are not made available insurance by their jobs so they move without owing to the rising valuation on health insurance in the states. Thanks for the tips you write about through this blog.

 87. After examine a couple of of the weblog posts in your website now, and I really like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will be checking again soon. Pls check out my web page as nicely and let me know what you think.

 88. Thanks for this glorious article. Yet another thing to mention is that a lot of digital cameras can come equipped with a zoom lens that allows more or less of your scene to generally be included simply by ‚zooming‘ in and out. These kinds of changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length are reflected from the viewfinder and on significant display screen right at the back of the specific camera.

 89. Nice post. I be taught one thing tougher on totally different blogs everyday. It is going to always be stimulating to learn content from different writers and observe just a little one thing from their store. I?d want to make use of some with the content material on my weblog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you with a hyperlink on your net blog. Thanks for sharing.

 90. Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to ?return the favor?.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 91. Hey! I just would like to give a huge thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I will likely be coming back to your blog for more soon.

 92. Thanks for making me to gain new thoughts about pcs. I also have belief that certain of the best ways to help keep your laptop computer in primary condition is to use a hard plastic-type material case, and also shell, that will fit over the top of your computer. These types of protective gear are generally model distinct since they are made to fit perfectly across the natural covering. You can buy these directly from the seller, or from third party places if they are available for your notebook, however don’t assume all laptop will have a covering on the market. Again, thanks for your tips.

 93. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 94. You really make it appear really easy with your presentation however I to find this matter to be actually one thing which I think I’d never understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I am taking a look ahead to your next post, I will try to get the hang of it!

 95. Thanks for these pointers. One thing I also believe is always that credit cards supplying a 0 interest often lure consumers in zero rate of interest, instant acceptance and easy on the net balance transfers, nonetheless beware of the main factor that is going to void the 0 easy street annual percentage rate and throw anybody out into the poor house quickly.

 96. I can say with leading faith that these [url=https://www.cornbreadhemp.com/blogs/learn/cbd-oil-show-on-drug-test]does cbd show up on drug tests army[/url] are abundant quest of travelers because they are leading for relieving force during flights. Of run I devotion these tried and verified hemp cornbread brand name gummies the most because they really hand over the complete entourage effect. Try out it and sufficient fluke to you!

 97. Hi there, You’ve done an excellent job. I?ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 98. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 99. I have realized that of all kinds of insurance, health insurance is the most questionable because of the turmoil between the insurance coverage company’s duty to remain profitable and the client’s need to have insurance plan. Insurance companies‘ commission rates on wellness plans are certainly low, so some companies struggle to profit. Thanks for the ideas you reveal through this site.

 100. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I?ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 101. Magnificent web site. A lot of useful information here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU